18. konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb

 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. v spolupráci:

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

INCHEBA a.s.

Vás pozývajú na

18. konferenciu

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

KVALITA A ŽIVOTNOSŤ BYTOVÝCH DOMOV

Sprievodné podujatie 32. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2011

Cieľom konferencie je sprístupniť širokej odbornej verejnosti najnovšie poznatky o fyzickom stave fondu bytových domov, potrebe uskutočňovania obnovy a stavebných úprav, poskytnúť poznatky o postupoch a metódach zabezpečovania kvality realizovaných prác, ktorými sa dosiahne predĺženie životnosti existujúcich budov, ale aj predpokladanej životnosti nových budov, informovať o podmienkach na vylúčenie nedostatkov znižujúcich úžitkové vlastnosti a bezpečnosť pri užívaní poskytnutím výsledkov zistení z inšpekčnej činnosti aj preto, lebo je lepšie učiť sa na cudzích chybách ako na vlastných.

Cieľová skupina:

autorizovaní inžinieri a architekti, projektanti, pracovníci stavebných úradov, a štátnej správy bytových odborov, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúci, zhotovitelia stavieb, zástupcovia miest a obcí, správcovia budov, zástupcovia bytových družstiev, zástupcovia spoločenstiev vlastníkov, súdni znalci, pracovníci výskumu a vývoja, pedagogickí pracovníci stredných a vysokých škôl.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

 

pozvanka.pdf pozvanka.pdf (1,13 MB)
prihlaska_coneco_2011.doc prihlaska_coneco_2011.doc (70 kB)

 

Odborná garantka:

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Organizačná garantka - sekretariát konferencie:

Ing. Eugénia Kiselyová

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

Koceľova 15

815 94 Bratislava

Tel./Fax: + 421 2/50207650

e- mail: stav@zsvts.sk

www.zsvts.sk

 

Prípravný výbor:

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., predseda Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Anton Novotný, riaditeľ, Združenie pre zatepľovanie budov, 1. podpredseda Slovenská

stavebná vedecko-technická spoločnosť

prof. Ing. Jozef Oláh, PhD, Stavebná fakulta STU v Bratislave, čestný prezident Cech strechárov

Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva

Ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

prof. Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci Katedry konštrukcií pozemných stavieb, Stavebná fakulta

STU v Bratislave, 2.podpredseda Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

predsedníčka, Združenie pre zatepľovanie budov

Ing. arch Elena Szolgayová, riaditeľka odboru bytovej politiky a mestského rozvoja

Ministerstvo dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

doc. Ing. arch.Ľubica Vitková, PhD. dekanka, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Ing. Eugénia Kiselyová, tajomníčka, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

 

Organizačné pokyny:

Hlavná železničná stanica: Autobus č. 93 Zochova ul., prestup na autobus č. 80, výstup na Einsteinovej ulici pri Inchebe.

Hlavná autobusová stanica: Autobus č. 70 pod Nový Most, odtiaľ autobus č. 88, vystúpiť na Einsteinovej ulici pri Inchebe.

Vstup do areálu INCHEBA preukázaním pozvánky a podľa prezentačného zoznamu prihlásených účastníkov.

Každý účastník dostane pri registrácii vstupenku na stavebný veľtrh CONECO 2011.

Úhrada účastníckeho poplatku je možná z fondu opráv.

Uzávierka prihlášok je 25. 3. 2011.

 

 

18. konferencia

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

KVALITA A ŽIVOTNOSŤ OBYTNÝCH BUDOV

Sprievodné podujatie 32. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2011

 

PROGRAM

9.00 - 10.00 Registrácia účastníkov

10.00 Otvorenie konferencie

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav nstavebný n.o.

10.05 Podpora rozvoja bývania v právnych predpisoch SR

Ing. arch. Elena Szolgayová, riaditeľka odboru bytovej politiky mestského

rozvoja Ministerstvo dopravy a výstavby regionálneho rozvoja SR

10.25 Odraz právnych predpisov na kvalitu stavieb

Ing. Anton Novotný, Združenie pre zatepľovanie budov

10.45 Nové trendy a riešenia farebnosti pri obnove existujúceho bytového fondu

doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave

11.05 Prestávka - občerstvenie

11.20 Nové trendy navrhovania bytových domov

doc.Ing.arch. Andrea Bacová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave

11.40 Podmienky a požiadavky na znižovanie potreby energie v budovách na bývanie

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

12.00 Architektonická identita energeticky úsporných budov

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc, Ing. arch. Lukáš Šíp

12.20 Poľudňajšia prestávka - obed

13.00 Spoľahlivosť a životnosť stavebných materiálov a konštrukcií

prof.Ing. Tibor Ďurica, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

13.20 Životnosť panelových bytových domov - Čo hrozí obvodovým plášťom?

Ing. Peter Briatka, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

13.40 Vybrané problémy zhotovovania striech ovplyvňujúce ich kvalitu a životnosť

prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

14.00 Zabudovanie otvorových konštrukcií a ich životnosť

prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

14.20 Vybrané problémy vystupujúcich konštrukcií z pohľadu statickej bezpečnosti

Ing. Vladimír Búš, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

14.40 Konštrukčné a materiálové riešenie obnovy a výstavby balkónov a lodžií

Ing. Juraj Schiffer, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

15.00 Najčastejšie nedostatky pri výstavbe nových bytových domov

Ing. Roman Horečný, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

15.20 Nedostatky pri zatepľovaní nových a obnovovaných budov na bývanie

Ing. Štefan Král, PhD.,Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

15.40 Kvalita a životnosť zdravotnotechnických inštalácií v nových a obnovených budovách

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

16.00 Vybrané problémy vykurovacích sústav obnovených a nových bytových domov

Navrhovanie, realizácia

doc. Ing. Ján Takács, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave

16.20 Diskusia

17.00 Ukončenie konferencie

 

pozvanka.pdf pozvanka.pdf (1,13 MB)
prihlaska_coneco_2011.doc prihlaska_coneco_2011.doc (70 kB)

 

 

Vytlačiť