BAKALÁR 2010

 

V priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa 27. 10. 2010 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovenska „BAKALÁR 2010", spojené s vernisážou výstavy všetkých prihlásených záverečných bakalárskych prác.

 

Vyhlasovateľom už 5. ročníka tejto ceny a jej zriaďovateľom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, spoluzriaďovateľmi sú: Slovenská komora stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Slovenský zväz stavených inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. a Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o. Organizátorom ceny je Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania. Hlavnými kritériami hodnotenia ceny sú tvorivý prístup k riešenému problému, komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia, originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia. Do ceny bolo prihlásených 41 záverečných bakalárskych prác zo 6 vysokých škôl: Stavebná fakulta a Fakulta architektúry STU Bratislave, Stavebná fakulta a Fakulta umení TU v Košiciach, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Stavebná fakulta ŽU v Žiline.

Členmi odbornej poroty boli autorizovaní architekti Slovenskej komory architektov, autorizovaní inžinieri Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej akadémie vied a Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

 

 

Hlavné ceny

I. sekcia - Architektúra a urbanizmus - Bc. Zuzana Poórová,

Fakulta umení TU v Košiciach za prácu Aréna ORBIS 2013, Tyršovo nábrežie, Košice;

II. sekcia - Pozemné stavby - Bc. Lukáš Štens, SvF STU v Bratislave za prácu Bytový dom;

III. sekcia - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - Bc. Ján Brodniansky, SvF STU v Bratislave za prácu Porovnanie účinnosti strešných väzníkov s veľkými rozpätiami;

IV. sekcia - Vodné stavby a vodné hospodárstvo - Bc. Lucia Klačanská, SvF STU v Bratislave za prácu Tvorba extrémneho odtoku z topenia snehu na povodí.

 

I. SEKCIA - ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS


1. miesto

Aréna ORBIS 2013, Tyršovo nábrežie, Košice

Bc. Zuzana Poórová, Fakulta umení TU v Košiciach


2. miesto

Transformer 2013, Tyršovo nábrežie, Košice

Bc. Karol Ličko, Fakulta umení TU v Košiciach


2. miesto

Tenisový klub s reštauráciou - Pri Habánskom mlyne

Bc. Alexandra Masárová, FA STU v Bratislave


3. miesto

Rekonštrukcia námestia v Modre

Bc. Igor Hianik, FA STU v Bratislave

 

II. SEKCIA - POZEMNÉ STAVBY


1. miesto

Bytový dom

Bc. Lukáš Štens, SvF STU v Bratislave


2. miesto

Tenisový klub s reštauráciou - Pri Habánskom mlyne
Bc. Daniel Gajan, FA STU v Bratislave


3. miesto

Prevádzkovo - administratívna budova

Bc. Richard Slávik, SvF ŽU v Žiline

 

Pripravila redakcia

Vizualizácie: autori víťazných prác

Vytlačiť