Deti a architektúra

MÁJ – NOVEMBER 2016

 

                                                                      

 

Motto projektu: Hravo o architektúre

Milí žiaci, milí učitelia a učiteľky, vážení rodičia,

zapojte aj vy svojich žiakov aj deti do zaujímavého projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2016, v ktorom sa hravou formou dozvedia zaujímavé veci o architektúre a jej tvorcoch. Projekt je určený predovšetkým žiakom piatych ročníkov.

 

O čo v projekte pôjde

Vydavateľstvo EUROSTAV spolu s občianskym združením EUROARCH a spoločnosťou Saint Gobain Weber pripravilo aj v roku 2016 osvetový projekt pre žiakov 5. ročníka ZŠ s názvom Deti a architektúra.

Zámerom projektu je vzdelávať deti už na základných školách o tom, čo je dobrá a kvalitná architektúra, ukázať im príklady takejto architektúry, vzdelávať ich o tvorcoch kvalitnej slovenskej architektúry. Deti poznajú známych spevákov, hercov, učia sa o spisovateľoch, vynálezcoch, ale o architektoch, ktorí vytvárajú prostredia našich miest a dedín, ktorí navrhujú obchody, domy, školy či námestia, sa neučia nič a ani v masovokomunikačných prostriedkoch sa o nich veľa nedozvedia.


Kreatívne a hravo o architektúre

Pre deti sme pripravili kreatívny a interaktívny e-learningový kurz, ktorý bude prebiehať od septembra do konca októbra a ktorý si budú môcť pod dohľadom učiteliek prezerať na hodinách výtvarnej výchovy, alebo estetiky, alebo aj sami doma na počítači alebo na mobile. Každý žiak, ktorý absolvuje kurz sa bude môcť zapojiť do záverečného kvízu a zároveň aj do výtvarnej súťaže na tému architektúra, ktorej cieľom bude, aby žiaci sami nakreslili obrázok peknej architektúry. Učiteľky zo všetkých výtvarných prác vyberú cca 5 najlepších z každej triedy a pošlú na adresu organizátora. Zo všetkých doručených výtvarných prác vyberie 7-členná odborná porota cca 30 najlepších a ich autorov pozve do Bratislavy na vernisáž najkrajších obrázkov.

V roku 2015 sa vernisáž konala v Detskom múzeu SNM v Bratislave a prišlo na ňu všetkých 15 ocenených detí aj s učiteľmi alebo rodičom z rôznych kútov Slovenska. Autori najkrajších výtvarných prác boli odmenení vecnými darčekmi. Rovnako to plánujeme urobiť aj v tomto roku. A taktiež, ako minulý rok, na druhý deň zorganizovať tematickú prehliadku po najvýznamnejších dielach slovenskej architektúry v Bratislave, aby deti aj na vlastné oči videli diela, o ktorých sa v kurze učili. Okrem toho pre deti tento rok chystáme aj prekvapenie v podobe interaktívnej hry.

 

Minuloroční víťazi:

                               

1.miesto: Martin Fabian, ZŠ Nové Mesto nad Váhom                    2.miesto: Alexa Elizabeth Kollárová, ZŠ Trebišov                   3.miesto: Rastislav Zámborský, ZŠ Trebišov

             

Čo sa v projekte deti dozvedia?

Projekt Deti a architektúra bol pilotne realizovaný na 3 bratislavských školách už v roku 2013. Vzhľadom na veľmi dobrú odozvu u žiakov aj učiteľov sme realizovali projekt aj v roku 2015 už po celom Slovensku. Zapojilo sa do neho viac ako 2600 žiakov zo 40 základných škôl. Viac si o ročníku 2013 môžete prečítať tu a tu, o ročníku 2015 tu a aktuálne dianie môžete sledovať na našom facebooku.

Tento rok chceme do projektu zapojiť cca 100 základných škôl z celého Slovensku. Projekt je určený najmä piatakom, kde im hravou a interaktívnou formou predstavíme zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry.

 

Vážené pani pedagogičky, vážení páni pedagógovia, vážení rodičia,
ak Vás projekt zaujal a chceli by ste do neho zapojiť aj Vašu školu, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese: ozeuroarch@eurostav.sk alebo krchnava@eurostav.sk

 

Termín na prihlásenie do projektu: do 15. júna 2016

Aktívny prístup do kurzu: od septembra 2016

 

Časový harmonogram projektu:

Od 5. 5. do 15.6. 2016: prihlásenie škôl a žiakov do projektu

Od 5. do 16.9.: organizátori postupne budú zasielať na prihlásené školy inštrukcie ako bude celý kurz prebiehať, učitelia a žiaci odskúšajú aplikáciu cez web stránku organizátora, cez ktorú bude celý kurz spustený

Od 19.9. do 25.10. : absolvovanie e-learningového kreatívneho kurzu, buď individuálne, alebo celá trieda pod vedením učiteľa alebo učiteľky (odporúčame kurz absolvovať spoločne  triede počas výtvarnej výchovy alebo dejepisu, prípadne estetickej výchovy)

Od 25.10. do 4.11.: namaľovať obrázok na tému architektúra. Žiaci sa pri maľovaní môžu inšpirovať dielami, o ktorých sa učili v projekte alebo môžu nakresliť svoj vysnívaný dom. Učiteľky alebo učitelia vyberú za každú triedu najkrajšie obrázky a pošlú ich na adresu organizátora projektu.

Do 11.11. 2016 zasadne odborná porota, ktorá zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie tie, ktoré sa rozhodne oceniť. Všetci autori ocenených diel budú pozvaní do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa bude konať koncom novembra alebo začiatkom decembra. Presný termín včas oznámime. Na druhý deň po vernisáži sa uskutoční exkurzia po architektonických dielach v Bratislave, a žiaci sa o týchto dielach dozvedia ešte viac, ako sa naučili z projektu.                      

 

Kurz aktívne začína v septembri 2016, prístupové údaje vám budú zaslané mailom pred začatím kurzu.

Pre spustenie kurzu je potrebné sa prihlásiť